Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden A.E. Dekker
Datum 3 september 2020

Artikel 1: Definities

Trainer: De ondernemer Anne Dekker of een door haar aan te wijzen derde.
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
Trainingssessie: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.
 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

Artikel 3: Anne Dekker

De ondernemer: A.E. Dekker
KVK nummer: 80.13.41.65
BTW nummer: 
Adres: Tesselschadestraat 15, 2026 SM Haarlem
Bankrekening:
Website/email in samenwerking met Albion: www.albiongym.nl 

Artikel 4: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Het is Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Een overeenkomst loopt afhankelijk van hoe de overeenkomst is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid (strippenkaart) of voor onbepaalde tijd (abonnement).
 6. Opzegging van de overeenkomst kan ten alle tijden gebeuren door beide partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk en in duidelijke taal te gebeuren. Voorbeeld: wanneer je vanaf 1 April wil stoppen met de trainingen dient dit voor 1 Maart schriftelijk doorgegeven te worden.

Artikel 5: Annulering Trainingssessie

 1. Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een 1-1 Trainingssessie, dient de Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de Trainer, waarna de Trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe Trainingssessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat. Een op tijd geannuleerde Trainingsessie kan ingehaald worden gedurende de loop van het abonnement.
 2. Indien de klant verhinderd is te verschijnen op een Small group Trainingssessie, dient de klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren zelf te annuleren. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de Small group Trainingssessie zullen de kosten van deze Trainingssessie in rekening worden gebracht, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 3. Indien een Klant niet verschijnt op een 1-1 Trainingssessie of Small group Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 4. Trainer heeft het recht een geagendeerde Trainingssessie te annuleren tot 48 uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de Klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de Trainer om Trainingssessies te verzorgen, heeft de Trainer het recht om de Overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin hij niet in staat is Trainingssessies te verzorgen. Is de Trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat Trainingssessies te verzorgen, dan is de Trainer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de Klant.

Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de Klant gedurende een training geblesseerd raken, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 2. Wanneer de Klant wordt getraind door en/of participeert in activiteiten van welke aard dan ook, waaronder maar niet uitsluitend Trainingssessies, van A.E. Dekker is de Klant verplicht de Trainer te wijzen op elke fysieke conditie waarvan de Trainer redelijkerwijs op de hoogte zou moeten zijn, zoals ziekte of letsel voor, tijdens en na de Trainingssessie.
 3. Ook overigens is de Trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.
 4. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere Trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden. In het geval van Small group trainingen kan geen aanspraak worden gedaan op restitutie van de resterende maand.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 1. Schema’s en methodieken die ontwikkeld zijn en/of toegepast worden door Trainer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de Trainer. Publicatie of andere vormen van verspreiding of openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de Trainer.
 2. Alle door de Trainer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van de Klant zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door de Trainer ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de Klant verstrekte stukken mogen niet door de Trainer zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de Klant.

Artikel 8: Tarieven en betalingen

 1. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Deze wijzigingen kunnen ook plaatsvinden door stijging van ervaring en kunde van de Trainer door bijvoorbeeld bijscholing. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging zal door de Trainer direct worden doorgegeven aan de Klant.
 3. Wanneer de Lidmaatschapsovereenkomst is aangegaan maar de Klant nog geen gebruik heeft gemaakt van Trainingssessies en wanneer de Klant de factuur nog niet betaald heeft, heeft de Klant vanaf het moment van inschrijving veertien dagen om zonder opgaaf van reden en bijkomende kosten te ontbinden. 
 4. De klant is gehouden om binnen een maand na het ontvangen van de factuur het overeengekomen bedrag te voldoen. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 5. Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 9: Persoonsgegevens

 1. Het kan benodigd zijn persoonsgegevens van de Klant met derden te delen, zoals op grond van een rechterlijke uitspraak dan wel enige andere wettelijke verplichting. 
 2. Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. 
 3. Een Lid kan op basis van de wet rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft het Lid het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan het Lid bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens of A.E. Dekker verzoeken dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan de Klant gegevens opvragen. Telefonisch is A.E. Dekker hiervoor te bereiken op 06 13912776 en per e-mail via annedekker@hotmail.nl. 
 4. De persoonsgegevens van de Klant worden enkel verwerkt door A.E. Dekker.
 5. Persoonsgegevens worden door A.E. Dekker voor verschillende doeleinden gebruikt:
  – Het uitvoeren van de Lidmaatschapsovereenkomst en daarmee samenhangende facturatie; 
  – Het nakomen van wettelijke verplichtingen; en 
  – Het onderhouden van contact met de Klant. Contactgegevens worden bijgehouden in het systeem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates en het toezenden van informatie. 

Artikel 10: Klachten 

 1. Bij klachten betreffende de omgang met persoonsgegevens, is A.E. Dekker te bereiken op 06 13912776 en per e-mail via annedekker@hotmail.nl. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, kan het Lid zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Artikel 11: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging

 1. De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen inzichtelijk gemaakt worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 2. De rechtsverhouding tussen het Lid en A.E. Dekker wordt beheerst door Nederlands recht. 

Kwaliteitsvoorwaarden Personal Training

Bij A.E. Dekker staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.

 • De 1-1 trainingen worden uitgevoerd door een deskundige Personal Trainer. Je werkt met 1 hoofdtrainer maar het kan voorkomen dat je een keer met een collega traint.
 • De training staat altijd in dienst van het periodiseringsplan.
 • De trainingen staan zoveel mogelijk gepland op de momenten dat de klant wil trainen.
 • Elke training staat in belang van de uiteindelijke doelstelling. Een training staat voor 60 minuten intensief, maar op eigen niveau werken aan je uiteindelijke doelstelling.
 • Er wordt naast de doelstellingen van de Klant door de hoofdtrainer in kaart gebracht en gewerkt aan overige doelstellingen die kunnen helpen bij het verbeteren van de Klant zijn of haar gezondheid. Ook als dit niet tot de doelstellingen van de Klant behoort.
 • De trainer probeert een sfeer te creëren waarbij de klant het gevoel moet krijgen dat elke situatie bespreekbaar is.
 • Naast kwaliteit op trainingsvlak bieden wij kwaliteit op persoonlijk vlak. Dit betekent voor ons dat de klant een luisterend oor kan verwachten, maar niet dat de trainer overal een oplossing voor heeft. Wij stellen ons voor als Personal Trainer, een trainer die je traint om je fysieke doelstelling te bereiken en als iemand die je mentaal bijstaat.
 • Wij kunnen in sommige gevallen geen oplossing bieden voor fysieke blessures. Hiervoor verwijzen we je door naar een fysiotherapeut of huisarts.
 • De klant mag specifiek voedingsadvies verwachten gericht op de doelstelling en afgestemd op het periodiseringsplan wat we hanteren. 
 • De Trainer zet zich 100% in en dit wordt ook van de Klant verwacht.
 • De Klant mag verwachten van de Trainer dat hij of zij zich blijft verbeteren en blijft bijleren. Tijdens de Trainingssessies wordt de kennis van de trainer gedeeld met de Klant.

Kwaliteitsvoorwaarden Small Group Training

Bij A.E. Dekker staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.

 • De small group trainingen worden uitgevoerd door een deskundige Personal Trainer.
 • De training heeft als doelstelling om het zowel het cardiovasculair systeem als de kracht en mobiliteit te verbeteren.
 • Binnen de les mag je ervan uit kunnen gaan dat de trainer in alle redelijkheid in staat is om binnen de les, indien nodig, de oefeningen aan te passen zodat deze voor bijna elk individu uitvoerbaar zijn.
 • In de small group trainingen kan de Klant op zijn of haar eigen niveau werken aan de oefeningen.
 • Klant mag van de trainer verwachten dat de trainer naast het leiden van de training ook het individu coacht in het gebruik van de juiste gewichten. Echter achten wij de Klant zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gewichten. Wanneer iets te makkelijk of moeilijk is verwachten wij dan ook van de Klant dat hij/zij dit zelf aangeeft.
 • De trainer observeert, constateert en handelt hier naar. Hiermee bedoelen we dat de klant ervan uit moet kunnen gaan dat indien een oefening niet op correcte of veilige wijze wordt uitgevoerd dat de klant hierop wordt gecorrigeerd.
 • Klant mag tevens verwachten dat we voedingsadvies en leefstijladvies geven. Indien er tijd en ruimte voor is tijdens de les, dan gebeurt dit tijdens de les. Vragen per mail of telefoon zullen we ook altijd beantwoorden.
 • De Klant mag verwachten van de Trainer dat hij of zij zich blijft verbeteren en blijft bijleren. Tijdens de Trainingssessies wordt de kennis van de trainer gedeeld met de Klant.